اگر مالک یا مستاجر هستید باید این قوانین اجاره مسکن را بدانید!

با گسترش پدیده شهرنشینی در چندین دهه اخیر، شاهد مهاجرت روستائیان به شهرها بودیم. این اتفاق منجر به ایجاد نوع جدیدی از روابط و ساختارهای اجتماعی شد که قانون گذار را ملزم به تبین و تعیین قوانین تازه برای شکل دهی به مسائل موجود کرد. در این میان، بحث اجاره نشینی و قوانین مربوط به مالک و مستاجر، بیش از همه خود را نشان می داد. زیرا بسیاری از اشخاصی که از روستا وارد شهر شدند، مجبور بودن برای گذران زندگی خانه اجاره کنند. این در حالی بود که تا پیش ازاین بحث اجاره نشینی را هرگز تجربه نکرده بودند.
از این رو لازم بود، با تعین قواعد توسط مرجع صاحب صلاحیت، از به وجود آمدن مشکلات احتمالی در این حوزه جلوگیری شود. با هم برخی از این قواعد اجاره مسکن را مرور می کنیم:

وظایف مالک در اجاره مسکن

ماالک باید ملک اجاره ای را در شرایطی در اختیار مستاجر قرار دهد که مستاجر بتواند تمام و کمال از امکانات آن استفاده کند.
مالک موظف است تمام تعمیرات و هزینه هایی که برای استفاده خانه لازم است، را انجام دهد. مگر اینکه خلاف این موضوع شرط شده باشد.
مالک نباید مخل آسایش و زندگی مستاجر شود مگر اینکه بخواهد تعمیرات اساسی در خانه ایجاد کند. تعمیراتی که در صورت عدم انجام آن، بقای خانه دچار تهدید شود.
مالک اجازه ندارد در خانه چنان تغییراتی ایجاد کند که مانع استفاده مستاجر از خانه شود.
گاهی پیش می‌آید که اگرچه به موجب قرارداد خصوصی، پرداخت هزینه‌های شارژ ساختمان به عهده مالک گذاشته شده است اما مالک از پرداخت آن امتناع می‌کند. در این شرایط مستأجر می‌تواند از محل مال‌الاجاره، هزینه‌های مربوطه را پرداخت کند.
در صورتی که مستاجر مبلغی را به عنوان ودیعه در اختیار مالک برای اجاره مسکن قرار داده باشد، مالک موظف است روز تخلیه کل مبلغ را برگرداند. البته در مواردی مبلغی برای هزینه های شارژ ساختمان در دوره ای که هنوز مستاجر در آنجا سکونت داشته، در دست خود نگه می دارد.

حقوق مستاجر در اجاره مسکن

درصورتی که مالک شوفاژ، کولر، آبگرمکن و یا مواردی همچون شیرآلات را خراب تحویل مستاجر دهد، مستاجر اجازه دارد با در میان گذاشتن موضوع با مالک، دست به تعمیرات و کسر هزینه از اجاره ماهانه کند.
چنانچه مالک مالکیت خانه خود را در عینی که مستاجر در آن سکونت دارد به دیگری واگذار کند، قرارداد اجاره معتبر باقی می ماند مگر آن که در قرارداد میان مالک و مستاجر توافق دیگری شده باشد. مثل این که توافق شده باشد که در صورت انتقال مالکیت مورد اجاره به دیگری، قرارداد توسط یکی از طرفین قابل فسخ باشد یا خود بخود پایان یابد یا با توافق موجر و مستاجر تمام شود. اما توافقی صورت نگرفته باشد و مالک در طول مدت قراداد تصمیم به این کار بگیرد، مستاجر حق دارد تا پایان مدت قرارداد، در آن خانه سکونت کند.
همچنین اگر مالک در حین مدت اجاره مسکن به دلیل نیاز شخصی بخواهد ملک خود را از مستاجر بازپس بگیرد، قرارداد اجاره از جمله عقود لازم است و مالک نمی تواند قبل از انقضای مدت اجاره البته خارج از مواردی که در قانون پیش بینی شده است، تقاضای فسخ آن را کند. در این شرایط مستاجر حق دارد همچنان در خانه بماند.
هرگاه مسکن موردنظر معیوب بوده و این عیب به حدی باشد که مستاجر نتواند از مسکن برای سکونت استفاده کند، مستأجر می تواند اجاره را به طور یک طرفه فسخ کند.
اگر در مدت اجاره مسکن نیازمند تعمیراتی شد که مستأجر نتواند در مدت تعمیر از خانه به طور کلی و یا جزئی استفاده کند، در این صورت مستاجر حق فسخ اجاره را دارد.